green-bg
header-mobile
 • การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 • Universal Utilities ผู้นำด้านการบริหารประปาครบวงจร

  พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

  มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการให้บริการประชาชน

 • รถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเย็น

  บรรเทาภัยแล้ง พร้อมบริการชุมชน

 • มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการน้ำสะอาดทั่วถึงทุกชุมชน

  ผลิตและจัดส่งน้ำสะอาดเพื่อประชาชน

 • UU One Stop Service

  มืออาชีพเรื่องน้ำประปาแบบครบวงจร

 • เทคโนโลยีทีทันสมัย พร้อมทีมงานมืออาชีพ

  พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง