4 affiliated UU's companies Certified for Greenhouse Gas Management

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด บริษัท ประปานครสวรรค์จำกัด และ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นหน่วยงานที่มีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 กิจกรรม รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ให้การรับรอง 3,058.433 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ-ขาย เครดิตได้ในอนาคต