ยูยู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน กลุ่มบริษัทยูยู

  • CAC ต่อต้านคอรัปชั่น 2021
  • CAC ต่อต้านคอรัปชั่น 2021
  • CAC ต่อต้านคอรัปชั่น 2021
  • CAC ต่อต้านคอรัปชั่น 2021
  • CAC ต่อต้านคอรัปชั่น 2021
  • CAC ต่อต้านคอรัปชั่น 2021

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในงาน UU Employee Convention ประจำปี 2564 เพื่อพบปะพนักงานในเครือยูยู   ในโอกาสนี้นายเชิดชาย ประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท ต่อพนักงานในการต่อต้านการคอรัปชัน และดำเนินกระบวนการธุรกิจของทุกส่วนงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน พร้อมแสดงจุดยืนแก่ทุกหน่วยงานว่า 

กลุ่ม บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส ถือเป็น สิ่งร้ายที่คอยบั่นทอนสังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ยูยูเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจะร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นการคอร์รัปชั่่น เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจระดับสากล โดยสามารถแจ้งเบาะแสต่างๆผ่าน ลิงค์นี้