สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

Project Engineering
1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

- รับผิดชอบออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา  และมีความถูกต้องเหมาะสม

- บริหารแผนงานโครงการด้านลดน้ำสูญเสีย โครงการลดต้นทุนอื่นๆ ให้เป็นไปตามกำหนด

= ตรวจสอบประเมินราคาวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำข้อมูลทางเทคนิค โดยประสายงานกับผู้รับจ้าง ผู้จัดจำหน่าย

- ดำเนินการตามระบบการจัดการแบบบูรณาการ ด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี/ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

- มีประสบการณ์ในงานระบบประปา หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีความรู้ด้านงานออกแบบฐานราก งานโครงสร้าง

- มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

- มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AutoCAD SKETUP EPANET เป็นต้น