สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

Technician
1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • บันทึกประวัติและรายงานผลการซ่อมบำรุงทุกประเภทผ่านโปรแกรมบำรุงรักษา

 • ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามแผนงานซ่อมบำรุง

 • ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างในการซ่อม/ปรับปรุง/บำรุงรักษาตามแผนงาน พร้อมรายงานสถานะความคืบหน้า

 • ดูแล รักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ หากตรวจพบ หรือรับแจ้งการชำรุดให้ดำเนินการตรวจสอบในทันที

 • ดำเนินการตามระบบการจัดการแบบบรูณาการ ด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพนักงาน

 • เพศชาย  อายุระหว่าง 28 – 35 ปี

 • ปวส. เครื่องกล , เครื่องยนต์ ,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  มีทักษะ ความรู้ความชำนาญเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบประปา

 • สามารถใช้โปรแกรม Windows Word , Excel ได้ดี