SERVICES

ข่าวการประกวดราคา

คำค้น
วันที่
ถึงวันที่
เลื่อนไปทางซ้าย - ขวา
ลำดับ ชื่องาน ประเภทผลิตภัณฑ์ วันที่ลงข้อมูล Download หนังสือเชิญสอบราคา Download ข้อกำหนดเฉพาะทาง
33 โครงการจ้างเหมาแรงงาน ประจำปี 2564 บริการ 2020-11-18 16:56:15 Download Download
32 โครงการงานประกันภัยทรัพย์สิน ประจำปี 2564 อื่น ๆ โปรดระบุ 2020-10-01 16:04:44 Download Download
31 โครงการวางท่อส่งน้ำประปา 500 (ระยะที่ 1) พื้นที่ประปาระยอง จ้างวางท่อ 2020-09-30 15:54:07 Download Download
30 โครงการวางท่อ/ย้ายแนวท่อประปาที่ส่งผลกระทบจากการก่อสร้างขยายถนนหมายเลข 3 สายอำเภอสัตหีบ - อำเภอบ้านฉาง พื้นที่กิจการประปาสัตหีบ จ้างวางท่อ 2020-09-21 14:44:35 Download Download
29 งานอ่านมาตร พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อม Online Real Time การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง บริการ 2020-08-18 16:25:05 Download Download
28 งานอ่านมาตร พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อม Online Real Time การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา บริการ 2020-08-18 16:23:38 Download Download
27 งานก่อสร้างปรับปรุงท่อ HDPE 630 มม. บ้านค่าย-น้ำคอก กิจการประปาระยอง จ้างวางท่อ 2020-06-02 11:25:02 Download Download
26 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ถ.เทศบาล1 (ระยะที่ 2) พื้นที่ประปาระยอง จ้างวางท่อ 2020-04-15 13:45:22 Download Download
25 ปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายเพื่อลดน้ำสูญเสียปีที่ 17 พื้นที่กิจการประปาฉะเชิงเทรา จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:59:09 Download Download
24 ปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายเพื่อลดน้ำสูญเสียปีที่ 17 พื้นที่กิจการประปาบางปะกง จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:58:13 Download Download
23 โครงการวางท่อเสริมแรงดันแยกปากร่วม-หน้าวัดห้วยปราม จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:51:52 Download Download
22 โครงการวางท่อขยายเขต บริเวณหมู่บ้านบ่อวิน เมืองทอง 2 จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:50:50 Download Download
21 โครงการวางท่อส่งน้ำประปา (ระยะที่ 2) พื้นที่ประปาราชบุรี จ้างวางท่อ 2019-09-24 10:29:55 Download Download
20 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม. การก่อสร้างอาคาร 2019-08-20 17:43:12 Download -
19 โครงการงานระบบควบคุมการจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน 8 พื้นที่กิจการ SCADA 2019-05-31 08:59:27 Download -