หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

พลเอก ธนดล เผ่าจินดา (71 ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 45, หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, DAP 119/2015
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
24 ธ.ค.2557 - 28 พ.ค.2561
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2554
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
2552 - 2554
ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2526
ผู้บังคับกองร้อย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นายสายสุรีย์ บุนนาค (72 ปี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการอิสระ
การศึกษา

Diploma of Interior Design New England School of Arts & Design

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
DAP 118/2015
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2553 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นางสาวอัจฉรา วัฒนสุข (74 ปี)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี)

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
DAP 118/2015
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
2515-2551
หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
นางจันทิมา ปัทมะสุนทร (70 ปี)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี)

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
2514 - 2545
ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการค้า ปฏิบัติงานด้านลูกค้าสินเชื่อส่งออกต่างประเทศ
2514 - 2545
ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง ปฏิบัติงานด้านดูแลสินเชื่อ และงานติดตามหนี้ ของสาขาในสังกัดนครหลวง
2514 - 2545
ภาคนครหลวง ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร และดูงานด้านบุคลากร ของสาขาในสังกัดนครหลวง
2514 - 2545
สายลูกค้าสินเชื่อธุรกิจนครหลวง ปฏิบัติงานด้านการดูแลสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
พลตำรวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์ (71 ปี)
ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
ธ.ค.2552 – ก.ย.2553
รองผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด
ต.ค.2551 - ธ.ค.2552
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
มิ.ย.2551 - ต.ค.2551
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9
ต.ค.2550 - มิ.ย.2551
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ฉะเชิงเทรา
ต.ค.2549 - ต.ค.2550
ผู้บังคับการตำรวจจราจร
ต.ค.2547 - ต.ค.2549
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
ม.ค.2543 - ต.ค.2547
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
มี.ค.2540 - ม.ค.2543
ผู้กำกับการ สน.บางซื่อ, สน.ห้วยขวาง, สน.มักกะสัน
ต.ค.2539 - มี.ค.2540
ผู้กำกับการ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ต.ค.2535 - ต.ค.2539
รองผู้กำกับการตำรวจนครบาล 6, รองผู้กำกับการหัวหน้า สน.บางชัน
ม.ค.2534 - ต.ค.2535
สารวัตรใหญ่ สน.บางกอกใหญ่, สน.หัวหมาก
เม.ย.2517 - ม.ค.2534
รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน, รองสารวัตรป้องกันปราบปราม, รองสารวัตรจราจร,ผู้ช่วยนายเวร ผบช.น. สารวัตรสืบสวนสอบสวน, สารวัตรหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
พลตำรวจโท วีระยุทธ สิทธิมาลิก (71 ปี)
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล)
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนหน้า) (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา
ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9
สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธร เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี (48 ปี)
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการ
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
8 ธ.ค.2557 - เม.ย. 2562
กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2557
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ (59 ปี)
กรรมการบริหาร กรรมการ
การศึกษา
 1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตเชิงบูรณาการข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ) International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC). The Netherlands.
 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ประกาศนียบัตรขั้นสูง (การแผนที่) International Institute for Aerospace Survey
ประวัติการฝึกอบรม/IOD
BMD 5/2017 , ITG 2/2016 , AACP 18/2015 , DAP 114/2015 , DCP 201/2015 , RCL 1/2015 , PDI 13/2015 , ปธส.4 , บงส.4 , Digital CEO 1/2018, วปส.9, PADA 4
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
9 ธ.ค.2557 - 2563
กรรมการ การประปานครหลวง
2556 - 2561
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 23 เม.ย.2561
กรรมการบริษัท บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2557 - 2559
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล (58 ปี)
กรรมการบริหาร กรรมการ
การศึกษา
 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม/IOD
DCP 132/2010
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
เม.ย.2565 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2562 - มี.ค.2565
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2558 - 2562
ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2556 - 2558
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2553 - 2556
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2552 - 2553
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2551 - 2552
รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2550 - 2552
ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2544 – 2550
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
นายสมบัติ อยู่สามารถ (51 ปี)
กรรมการ
การศึกษา
 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประวัติการฝึกอบรม/IOD
- หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7/2560 สถาบันเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 10/2014, Thai Institute of Directors (IOD) - Chief Financial Officer Certification Program (CFO) สภาวิชาชีพบัญชี (2012), Leadership Develoment Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA, 2012 (Module 1) - Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 5/2010
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ต.ค. 2560 - ก.พ. 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ส.ค 2560 - ต.ค 2560
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2558 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2554 - 2558
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2552 - 2554
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Secondment -UU)
2552 - 2552
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2550 - 2552
ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
2548 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment - GWS)
2546 - 2548
ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน
นายบดินทร์ อุดล (53 ปี)
กรรมการ
การศึกษา
 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา
 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
มิ.ย. 2563 - มี.ค. 2564
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
มี.ค. 2562 - พ.ค. 2562
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
2560 - ก.พ. 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ