แจ้งเบาะแสร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องและกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ทางไปรษณีย์

1) ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 3) กรรมการผู้จัดการ 4) เลขานุการบริษัท 5) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 6) ผู้บังคับบัญชา
บริษัท ยูนิเวอร์เเซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email )

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

3. กรอกแบบฟอร์ม

อ่าน ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบปฏิบัติการประปา UU Group
การกด ส่งข้อมูล ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ

แจ้งเบาะแสร้องเรียน

ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ *
จังหวัด *
เขต/อำเภอ *
แขวง/ตำบล *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ *
อีเมล
ส่งถึง *
รายละเอียด