PRODUCTS

ติดต่อเรา

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
 • บจ.ประปาบางปะกง
 • บจ.ประปานครสวรรค์
 • กิจการประปาระยอง
 • กิจการประปาสัตหีบ
 • กิจการประปาบ่อวิน
 • กิจการประปาหนองขาม
 • กิจการประปาชลบุรี
 • บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
 • กิจการประปาเกาะล้าน
 • กิจการประปาหัวรอ
 • โครงการผลิตน้ำรีไซเคิล โรงงานอยุธยากล๊าส
 • โครงการผลิตน้ำรีไซเคิล โรงงานราชบุรีกล๊าส
 • โครงการบริการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมหลักชัยเมืองยาง
 • กิจการประปาหนองขาม