ผู้บริหารระดับสูง

 

11(2)

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

photo_97

นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

 

นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1

 photo_91

 

นายชนินทร์ นพรัมภา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2

นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3

 

 

 

นายจุมพล จันทร์คำ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางอรัญญา เจียมจิตานันต์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

 

นางสาวนิดา เจริญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ

 

นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

 

 

นายจักรพันธ์ ฉัตรถี

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

 

 

 

นายโสกุล เชื้อภักดี 

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ (ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนงานกรรมการผู้จัดการ)