ผู้บริหารระดับสูง

 

นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล

รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

 

นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1

 

นายพลพจน์  เชนวิทยา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2

นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3

นายจุมพล จันทร์คำ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นางอรัญญา เจียมจิตานันต์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนิดา เจริญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ

นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

 

นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 

  

 

นายประจักษ์ อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ