ผู้บริหารระดับสูง

 

11(2)

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ

photo_97

นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

 

นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1

 photo_91

 

         ว่าง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2

นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3

 

 

นายจุมพล จันทร์คำ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางอรัญญา เจียมจิตานันต์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนิดา เจริญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ

นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

 

 

นายจักรพันธ์ ฉัตรถี

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

 

 

นายโสกุล เชื้อภักดี 

ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ

(ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนงานกรรมการผู้จัดการ)

 

Suneewan

นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย