ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 930 ล้านบาท ในปี 2558
เราคือผู้นำ

ธุรกิจประปา

และสาธารณูปโภคด้านน้ำ

ของประเทศไทย

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยูยู ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปา บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทบาลในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี