คณะกรรมการบริษัทฯ

 

พลเอก ธนดล เผ่าจินดา

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ

70 ปี

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรม

วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 45 , หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก , DAP 119/2015

ประสบการณ์ทำงาน

 

24 ธ.ค.2557 - 
28 พ.ค.2561

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2554

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

2552 - 2554

ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2526

ผู้บังคับกองร้อย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

     

นายสายสุรีย์ บุนนาค

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ

อายุ

72 ปี

การศึกษา

Diploma of Interior Design New England School of Arts & Design

IOD

DAP 118/2015

ประสบการณ์ทำงาน

 

2557 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2553 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

     

นางสาวอัจฉรา วัฒนสุข

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ

74 ปี

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี)

IOD

DAP 118/2015

ประสบการณ์ทำงาน

 

2515-2551

หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

     

นางจันทิมา ปัทมะสุนทร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

อายุ

70 ปี

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี)

ประสบการณ์ทำงาน

 

2514 - 2545

ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายการค้า ปฏิบัติงานด้านลูกค้าสินเชื่อส่งออกต่างประเทศ

ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง ปฏิบัติงานด้านดูแลสินเชื่อ และงานติดตามหนี้ ของสาขาในสังกัดนครหลวง

ภาคนครหลวง ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร และดูงานด้านบุคลากร ของสาขาในสังกัดนครหลวง

สายลูกค้าสินเชื่อธุรกิจนครหลวง ปฏิบัติงานด้านการดูแลสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

     

พลตำรวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

การศึกษา

1. รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 

ธ.ค.2552 – ก.ย.2553

ต.ค.2551 - ธ.ค.2552

มิ.ย.2551 - ต.ค.2551

ต.ค.2550 - มิ.ย.2551

ต.ค.2549 - ต.ค.2550

ต.ค.2547- ต.ค.2549

ม.ค.2543 - ต.ค.2547

มี.ค.2540 - ม.ค.2543

ต.ค.2539 - มี.ค.2540

ต.ค.2535 - ต.ค.2539

ม.ค.2534 - ต.ค.2535

เม.ย.2517 - ม.ค.2534

รองผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9

ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้บังคับการตำรวจจราจร

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

ผู้กำกับการ สน.บางซื่อ, สน.ห้วยขวาง, สน.มักกะสัน

ผู้กำกับการ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

รองผู้กำกับการตำรวจนครบาล 6, รองผู้กำกับการหัวหน้า สน.บางชัน

สารวัตรใหญ่ สน.บางกอกใหญ่ , สน.หัวหมาก

รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน ,รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ,

รองสารวัตรจราจร,ผู้ช่วยนายเวร ผบช.น.

สารวัตรสืบสวนสอบสวน , สารวัตรหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน

     

พลตำรวจโท วีระยุทธ สิทธิมาลิก

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

การศึกษา

1. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2. ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 

 

ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล)

รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนหน้า) (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต

ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา

ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9

สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธร เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

     

พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี

กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการ

อายุ

48 ปี

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน

 

8 ธ.ค.2557 - เม.ย. 2562

กรรมการ

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2557

นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก

     

รศ.ดร.ชนินทร์  ทินนโชติ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

อายุ

59 ปี

การศึกษา

1.  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตเชิงบูรณาการข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ)
   International Institue for Aerospace Survey and Earth Science (ITC).                     The Netherlands.
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ประกาศนียบัตรขั้นสูง (การแผนที่)
   Internationak Institute for Aerospace Survey and Earth  Science (ITC) ,
   The Nethelands.

IOD

BMD 5/2017 , ITG 2/2016 , AACP 18/2015 , DAP 114/2015 , DCP 201/2015 , 
RCL 1/2015 , PDI 13/2015 , ปธส.4 , บงส.4 , Digital CEO 1/2018

ประสบการณ์ทำงาน

 

9 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ การประปานครหลวง

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

2557 - 23 เม.ย.2561

2557 - 2559 

2543 - 2549

 

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริษัท บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

     

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

กรรมการบริหาร
กรรมการ

อายุ

55 ปี

การศึกษา

1. M.S. in Operations Research

  มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

2. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IOD

DCP 60/2005, FGP 4/2012

ประสบการณ์ทำงาน

 

1 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2558

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

2556 - 2558

กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2552 - 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

     

นายสมบัติ  อยู่สามารถ

กรรมการ

อายุ

51 ปี

การศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรม

- เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี - การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริตในองค์กร (2020) 
- การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้อง Transfer pricing (2020)
- การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) (2020)  
- Director Certificate Program (DCP) (IOD) (2019)
- ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ, สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย (2560)

ประสบการณ์ทำงาน

 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี

ต.ค. 2560 - ก.พ. 2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

ส.ค 2560 - ต.ค 2560

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายบริหารบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์

2558 - 2560

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

2554 - 2558

2552 - 2554

2552 - 2552 

2552 - 2554

2550 - 2552

2548 - 2550

2556 - 2548

 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Secondment -UU)

ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment - GWS)

ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน 

     

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

57 ปี

การศึกษา

1. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IOD

DCP 132/2010

ประสบการณ์ทำงาน

 

 

 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

2562 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  มอบหมายดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

2558 - 2562

ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ)

และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

2556 - 2558

2553 - 2556

2552 - 2553

2551 – 2552

2550 - 2552

2544 – 2550

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้าบมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา

รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก