คณะกรรมการบริษัทฯ

     
พลเอก ธนดล เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 71 ปี
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการฝึกอบรม/IOD วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 45, หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, DAP 119/2015
ประสบการณ์ทำงาน  
24 ธ.ค.2557 - 28 พ.ค.2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2554 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
2552 - 2554 ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2526 ผู้บังคับกองร้อย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นายสายสุรีย์ บุนนาค
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
การศึกษา Diploma of Interior Design New England School of Arts & Design
ประวัติการฝึกอบรม/IOD DAP 118/2015
ประสบการณ์ทำงาน  
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

นางสาวอัจฉรา วัฒนสุข
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ 74 ปี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี)
ประวัติการฝึกอบรม/IOD DAP 118/2015
ประสบการณ์ทำงาน  
2515-2551 หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

นางจันทิมา ปัทมะสุนทร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
อายุ 70 ปี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี)
ประสบการณ์ทำงาน  
2514 - 2545 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการค้า ปฏิบัติงานด้านลูกค้าสินเชื่อส่งออกต่างประเทศ

ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง ปฏิบัติงานด้านดูแลสินเชื่อ และงานติดตามหนี้ ของสาขาในสังกัดนครหลวง

ภาคนครหลวง ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร และดูงานด้านบุคลากร ของสาขาในสังกัดนครหลวง

สายลูกค้าสินเชื่อธุรกิจนครหลวง ปฏิบัติงานด้านการดูแลสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

พลตำรวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์
ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี
การศึกษา 1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน  
ธ.ค.2552 – ก.ย.2553 รองผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด
ต.ค.2551 - ธ.ค.2552 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
มิ.ย.2551 - ต.ค.2551 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9
ต.ค.2550 - มิ.ย.2551 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ฉะเชิงเทรา
ต.ค.2549 - ต.ค.2550 ผู้บังคับการตำรวจจราจร
ต.ค.2547 - ต.ค.2549 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
ม.ค.2543 - ต.ค.2547 รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
มี.ค.2540 - ม.ค.2543 ผู้กำกับการ สน.บางซื่อ, สน.ห้วยขวาง, สน.มักกะสัน
ต.ค.2539 - มี.ค.2540 ผู้กำกับการ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ต.ค.2535 - ต.ค.2539 รองผู้กำกับการตำรวจนครบาล 6, รองผู้กำกับการหัวหน้า สน.บางชัน
ม.ค.2534 - ต.ค.2535 สารวัตรใหญ่ สน.บางกอกใหญ่, สน.หัวหมาก
เม.ย.2517 - ม.ค.2534 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน, รองสารวัตรป้องกันปราบปราม, รองสารวัตรจราจร,ผู้ช่วยนายเวร ผบช.น. สารวัตรสืบสวนสอบสวน, สารวัตรหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน

พลตำรวจโท วีระยุทธ สิทธิมาลิก
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี
การศึกษา 1. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2. ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน  
  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล)
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนหน้า) (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา
ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9
สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธร เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
กรรมการ
อายุ 48 ปี
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน  
8 ธ.ค.2557 - เม.ย. 2562 กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2557 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
อายุ 59 ปี
การศึกษา 1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตเชิงบูรณาการข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ) International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC). The Netherlands.
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ประกาศนียบัตรขั้นสูง (การแผนที่) Internationak Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), The Netherlands.
ประวัติการฝึกอบรม/IOD BMD 5/2017 , ITG 2/2016 , AACP 18/2015 , DAP 114/2015 , DCP 201/2015 , RCL 1/2015 , PDI 13/2015 , ปธส.4 , บงส.4 , Digital CEO 1/2018, วปส.9, PADA 4
ประสบการณ์ทำงาน  
ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
9 ธ.ค.2557 - 2563 กรรมการ การประปานครหลวง
2556 - 2561 กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2550 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 23 เม.ย.2561 กรรมการบริษัท บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
2557 - 2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล
กรรมการบริหาร
กรรมการ
อายุ 58 ปี
การศึกษา 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม/IOD DCP 132/2010
ประสบการณ์ทำงาน  
เม.ย.2565 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2562 - มี.ค.2565 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2558 - 2562 ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2556 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
2553 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
2552 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2551 - 2552 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2550 - 2552 ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2544 – 2550 ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

นายสมบัติ อยู่สามารถ
กรรมการ
อายุ 51 ปี
การศึกษา 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประวัติการฝึกอบรม/IOD

- หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7/2560 สถาบันเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 10/2014, Thai Institute of Directors (IOD)
- Chief Financial Officer Certification Program (CFO) สภาวิชาชีพบัญชี (2012), Leadership Develoment Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA, 2012 (Module 1) 
- Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 5/2010

ประสบการณ์ทำงาน  
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ต.ค. 2560 - ก.พ. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ส.ค 2560 - ต.ค 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2554 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2552 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Secondment -UU)
2552 - 2552 รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2550 - 2552 ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
2548 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment - GWS)
2546 - 2548 ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน
   

นายบดินทร์  อุดล
กรรมการ
อายุ 53 ปี
การศึกษา 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
มิ.ย. 2563 - มี.ค. 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
มี.ค. 2562 - พ.ค. 2562 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
2560 - ก.พ. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ