เอ็กคอมธารา รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

  • เอ็กคอมธารารับโล่ห์รางวัล CSR DIW Continous 2018
  • เอ็กคอมธารารับโล่ห์รางวัล CSR DIW Continous 2018
  • เอ็กคอมธารารับโล่ห์รางวัล CSR DIW Continous 2018
  • เอ็กคอมธารารับโล่ห์รางวัล CSR DIW Continous 2018

            บจ. เอ็กคอมธารา จ.ราชบุรี ในกลุ่ม บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (UU) โดยคุณวีรวัฒน์ เตชะสุนทโรวาท รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการฯ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็กคอมธารา เข้ารับมอบโลห์รางวัลโรงงานสถานประกอบการที่มีการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบทางสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน (CSR DIW Continuous Award 2018) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นับแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ในปีนี้ บจ.เอ็กคอมธารา เป็นหนึ่งใน 329 โรงงานสถานประกอบการจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือก สอดคล้องตามแนวทางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชน พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขของกรมอุตสาหกรรม

            ทั้งนี้ บจ.เอ็กคอมธารา มุ่งดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนหลักธรรมาภิบาล และเติบโต อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่ความเป็น “ผู้นำธุรกิจประปาและสาธารณูปโภคด้านน้ำของประเทศไทย”