ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง

  • ีียูยู รับรางวัลเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
  • ีียูยู รับรางวัลเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
  • ีียูยู รับรางวัลเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
  • ีียูยู รับรางวัลเกษียณสุขระดับเหรียญทอง

     คุณเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู เข้ารับรางวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง โดยบริษัท ยูยู เป็น 1 ใน 77 หน่วยงานที่ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างมีเงินพอใช้สำหรับวันเกษียณ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสนับสนุนให้มีบริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคุณเชิดชาย กรรมการผู้จัดการ ยูยู มีแนวคิดถึงการออมว่า "การออม 20% ของรายได้ ตลอดอายุการทำงาน จะทำให้พนักงานมีความมั่นคงตอนเกษียณ องค์กรก็จะมีความสุขและมั่นคงเช่นกัน"

    ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ Eastwater เข้ารับรางวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง และร่วมเสวนาในหัวข้อ “นายจ้างในดวงใจ สร้างได้ด้วย PVD” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำจากบริษัทนายจ้างและบลจ.ที่เข้าร่วมโครงการฯและมีการดำเนินการต่าง ๆ จนได้รับรางวัล เพื่อเป็นข้อมูลและแรงบันดาลใจให้บริษัทนายจ้างที่ต้องการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้นำข้อมูลไปใช้ประยุกต์ใช้กับบริษัทหรือองค์กรของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในยามเกษียณของพนักงาน