14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020
 • รางวัล green2020

กลุ่มบริษัท UU 14 หน่วยงานภายในเครือ อาทิ กิจการประปา บริษัทประปา ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) รวมทั้งสิ้น 14 ใบรับรอง 

จากการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ คือ มีการกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม และทบกวนกระบวนการ รักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยูยู ตระหนักในการดำเนินงานบนพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในทุกกระบวนการ