สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดท้ายเมือง จ.ราชบุรี

  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี
  • โรงเรียนวัดท้ายเมือง ราชบุรี

บมจ.ยูยู และ บจ.เอ็กคอมธารา จัดกิจกรรม "สายสืบน้ำสูญเสีย" ร่วมกับโรงเรียนวัดท้ายเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เล่นเกมส์มอบของรางวัล รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน