บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ( Universal Utilities co.,ltd )

ช่องทางชำระค่าน้ำประปาอีสท์วอเตอร์ และยูยู ด้วย QR Code

       หากลูกค้ามีความประสงค์ตรวจสอบค่าน้ำประปา หรือขอ QR Code เพื่อชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับพื้นที่บริการของท่าน (กิจการประปาสัตหีบ, กิจการประปาบ่อวิน, กิจการประปาหนองขาม และกิจการประปาหัวรอ) ผ่านระบบการพูดคุยแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ตามเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอได้ทันที

อ่าน ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบปฏิบัติการประปา UU Group การกดเริ่มการสนทนา ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ