วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ vision
เป็นผู้นำธุรกิจประปาและสาธารณูปโภคด้านน้ำของประเทศไทย
พันธกิจ mission
 •  

     การเติบโตและพัฒนา
  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน •       การบริหารจัดการ       เพื่อให้การบริการ
  อย่างมีประสิทธิภาพ • การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการประปา •  กำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

เราคือผู้นำ

ธุรกิจประปา

และสาธารณูปโภคด้านน้ำของประเทศไทย