วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ vision
เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำประปา และสาธารณูปโภคของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
พันธกิจ mission
 •  

      การเติบโตและพัฒนา
  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน •   การบริหารจัดการเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ • พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้ในการบริหารกิจการประปา เพื่อควบคุมและลดความสูญเสีย •  กำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                   ปราศจากอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   

เราคือผู้นำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำประปา

และสาธารณูปโภคของประเทศด้วยเทคโนโลยี