วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ vision
เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำประปา และสาธารณูปโภคของประเทศด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ

mission

  • การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  • การบริหารจัดการเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้ในการบริหารกิจการประปา เพื่อควบคุมและลดความสูญเสีย

  • กำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

  • ปราศจากอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เราคือผู้นำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำประปา
และสาธารณูโภคของประเทศด้วยเทคโนโลยี