บำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชุน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ ด้วยการเลือกใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้น เช่น การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเมมเบรน โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบระบบและก่อสร้างให้เหมาะสมครอบคลุมทุกความต้องการแบบครบวงจร