น้ำรีไซเคิล

บริษัทฯ สามารถออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบน้ำรีไซเคิล โดยการนำน้ำที่ใช้แล้วจากครัวเรือน อุตสาหกรรม การเกษตร หรือกิจกรรมใดๆ มาผ่านกระบวนการบำบัดใหม่ด้วยระบบรีไซเคิลน้ำประสิทธิภาพสูง โดยใช้กระบวนการทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ จนได้น้ำที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ลูกค้าต้องการ