น้ำอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีความต้องการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ซึ่งน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม ทางบริษัทจึงมีบริการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการน้ำในระบบอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งประเภท เช่น น้ำ Soft, น้ำ RO, น้ำ Clarify