น้ำดื่ม

น้ำดื่มบรรจุขวด

บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) และผ่านระบบประกันคุณภาพ GMP บริษัท โดยให้บริการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตามความต้องการของลูกค้า  ปัจจุบันมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุดที่ 1,000 ขวด ต่อวัน

รถน้ำดื่มและน้ำประปาเคลื่อนที่

บริษัทฯ รับออกแบบและผลิตรถน้ำดื่มและน้ำประปาเคลื่อนที่ ตามขนาดและความต้องการของลูกค้า โดยระบบผลิตน้ำในรถจะประกอบด้วย 4 ระบบที่สำคัญ ดังนี้
     1) ระบบกรองมัลติมีเดีย มีหน้าที่ในการกรองสารแขวงลอย กลิ่น สี และ สารอินทรีย์ในน้ำ
     2) ระบบอัลตร้าฟิวเตรชั่น มีหน้าที่กรองความขุ่น และสารแขวนลอยในน้ำ
     3) ระบบรีเวอร์ออสโมซิส มีหน้าที่ลดค่าสารละลายต่างๆ ออกจากน้ำอันเป็นกระบวนการทำให้น้ำบริสุทธิ์
     4) ระบบยูวีและโอโซน มีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรค