ระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ

ยูยู พัฒนาระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ หรือ UUACD ขึ้นเพื่อให้การจ่ายสารเคมีในระบบผลิตน้ำประปาเป็นไปแบบ Realtime สอดคล้องและเหมาะสมกับอัตราการไหลของน้ำดิบ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา สามารถควบคุมต้นทุนด้านสารเคมีได้ดี และน้ำประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพคงที่ตลอดเวลา 

สามารถรับชม Clip ด้านล่าง เพื่อเข้าใจระบบ UUACD: Automation Chemical Dosing ได้ดียิ่งขึ้น