UUDMA: UU Smart DMA

  ในระบบส่งจ่ายน้ำประปาอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำในเส้นท่อถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ การควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่เสมอเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้มีการติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพการส่งจ่ายน้ำโดยแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยๆ (DMA: District Metering Area) เพื่อบริหารการส่งจ่ายน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ปัญหาตามมาที่พบคือ ต้องใช้งบลงทุนสูง ชำรุดง่าย ไม่สามารถแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลเชิงสถิติเมื่อคุณภาพการจ่ายน้ำหรืออุปกรณ์ตรวจวัดผิดปกติ 

 

  ทีมวิศวกรของ ยูยู ได้พัฒนาระบบ Smart DMA โดยนำเทคโนโลยี NB-IoT มาช่วย ทำให้ใช้งบลงทุนต่ำ มีการติดตั้ง    แผงโซล่าเซลล์ มีระบบตรวจจับอุณหภูมิ ระดับแบตเตอรี่ การเชื่อมต่อสัญญาณ การเปิด-ปิดตู้ แจ้งเตือนเมื่อคุณภาพการจ่ายน้ำและอุปกรณ์ตรวจวัดผิดปกติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกขั้นของการพัฒนาเพื่อให้สามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำได้ดีที่สุด 

 

สนใจ UUDMA: UU Smart DMA สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมจาก Clip ด้านล่าง