นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล
ตำแหน่ง
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา
เนติบัณฑิตไทย สำนักอมรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิดหน้าต่างนี้
นายสมบัติ อยู่สามารถ
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ปิดหน้าต่างนี้
นายจุมพล จันทร์คำ
ตำแหน่ง
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดหน้าต่างนี้
นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1
การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดหน้าต่างนี้
นายพลพจน์ เชนวิทยา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปิดหน้าต่างนี้
นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3
การศึกษา
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปิดหน้าต่างนี้
นายจุมพล จันทร์คำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดหน้าต่างนี้
นางอรัญญา เจียมจิตานันต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปิดหน้าต่างนี้
นางสาวนิดา เจริญศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ
การศึกษา
ปริญญาโท การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปิดหน้าต่างนี้
นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
การศึกษา
เนติบัณฑิตไทย สำนักอมรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิดหน้าต่างนี้
นายประจักษ์ อมรกุล
ตำแหน่ง
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจัดการสำหรับนักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ปิดหน้าต่างนี้
นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปิดหน้าต่างนี้
หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
นายสมบัติ อยู่สามารถ
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
นายจุมพล จันทร์คำ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1
นายพลพจน์ เชนวิทยา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2
นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3
นายจุมพล จันทร์คำ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
นางอรัญญา เจียมจิตานันต์
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนิดา เจริญศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายประจักษ์ อมรกุล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ