ขึ้นทะเบียนผู้ค้า

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ชื่อผู้ค้า *
ที่อยู่ (สำนักงาน/โรงงาน) *
ชื่อผู้ติดต่อ *
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์ *
โทรสาร *
E-mail *
ประเภทธุรกิจ *
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย/บริการ
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
ทุนจดทะเบียน *
จำนวนพนักงาน/คนงาน *
ระยะเวลาการให้เครดิตเทอม *

ไฟล์เอกสารแนบ

หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน *
งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปีที่ผ่านมา *
ภพ.20 *

หมายเหต ทุกไฟล์แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล " .pdf " เท่านั้น

สรุปผลงานหรือประสบการณ์ของผู้ค้า

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
ปีที่เริ่ม
ปีที่สิ้นสุดสัญญา
ชื่อโครงการ
ผู้ว่าจ้าง
มูลค่างาน (ล้านบาท)
แนบไฟล์เอกสาร