หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำประปา และสาธารณูปโภคของประเทศด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ mission

การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบริหารจัดการเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้ในการบริหารกิจการประปา เพื่อควบคุมคุณภาพ ลดความสูญเสีย และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่

กำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม