สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน โดยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย


      เรา ไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

สนใจร่วมสมัครงานกับอีสท์วอเตอร์ได้ที่
https://www.eastwater.com/th/Career/ApplyForJobs