สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

ผู้จัดการ กิจการประปานครสวรรค์
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • บริหารงานกิจการประปาทั้งในด้านของงานผลิต งานบริการ และงานอำนวยการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามสัญญาหรือสัมปทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หากจบปริญญาตรีสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ตรงในการทำงานกิจการประปา 8 ปีขึ้นไป  
  • สามารถทำงานด้านกำกับดูแลบริหารสัญญา งานผลิต งานบริการ และงานอำนวยการได้  
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คู่สัญญา หรือหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน
  • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : กิจการประปานครสวรรค์