สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร-งานบริการ
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • ออกแบบ ควบคุมและกำกับดูแลงานด้านโครงการก่อสร้าง  และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม  เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 • ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง วางท่อ และงานโครงสร้างของผู้รับจ้าง ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดภายใต้กรอบงบประมาณ 
 • ติดตาม และควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่รวม และพื้นที่ย่อยต่างๆ (DMA) รวมถึงการวางแผนการสำรวจ ค้นหา ท่อแตกรั่ว
 • แก้ปัญหางานรับแจ้งท่อแตกรั่วจากผู้ใช้น้ำ/ประปา/หน่วยงานราชการ/เอกชน และวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม, โยธา, ทรัพยากรน้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำประปา และการบำรุงรักษา
 • หากเคยผ่านงานบำบัดน้ำเสียจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำสูญเสีย มาตราฐานการก่อสร้างวางท่อประปา
 • มีทักษะการประสานงาน และการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Epanet ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : กิจการประปาระยอง