สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร/วิศวกรอาวุโส-เครื่องมือวัด
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC & SCADA Programming ,ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจการประปาให้มีประสิทธิภาพและดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน
 • จัดทำ TOR และงบประมาณราคาที่ใช้ในการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง
 • ควบคุม บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และถูกต้องตาม TOR
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงาน Automation และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานกับผู้จัดการแต่ละกิจการประปา,แผนกวิศวกรรมฯลฯ
 • พัฒนาระบบควบคุมการบริหารกิจการประปาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ดูแลบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC & SCADA Programming ,ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง    ในแต่ละกิจการประปาให้มีความสมบูรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้แต่ละกิจการประปาเพื่อให้มีความเข้าใจและดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัด, ระบบอัตโนมัติ, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานสาขาที่เกี่ยวข้อง 3-8 ปี
 • มีความรู้ความสามารถด้าน PLC Programming & Software HMI
 • มีความรู้ด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารอีสวอเตอร์ กรุงเทพฯ