สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

หัวหน้างาน-ผลิต (ประจำกิจการประปาเกาะล้าน)
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • วางแผน ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามสัญญา
 • ควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ประสานงานกับผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
 • ควบคุม ดูแลการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีประสบการณ์ตรงในการทำงานกิจการประปา 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานผลิตหรืองานบริการ 5 ปี
 • มีทักษะ ความรู้ด้านการบริหารทีมงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ และการวางแผน

สถานที่ปฎิบัติงาน : กิจการประปาเกาะล้าน