สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

หัวหน้างาน-อำนวยการ (ประจำกิจการประปาสัตหีบ)
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • ควบคุม ดูแลงานอำนวยการของกิจการประปา การเงิน/เงินสดย่อย งานรับแจ้ง งานประชาสัมพันธ์ประสานงานกับสำนักงานใหญ่เพื่อความคล่องตัวในการปฎิบัติงาน
  • ควบคุมดูแลงานการเงิน/เงินสดย่อยเพื่อทราบจำนวนรายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
  • ควบคุมดูแลการบริหารสำนักงานทั่วไป
  • งานรับแจ้งและสรุปคำร้องเรียนของผู้ใช้น้ำ งานประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาปริญญาตรีสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  • ประสบการณ์งานธุรการ 3-5 ปี
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน และความเป็นผู้นำ

สถานที่ปฎิบัติงาน : กิจการประปาสัตหีบ