สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร-งานบริการ (ประจำกิจการประปาสัตหีบ)
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง งานวางท่อ และโครงสร้างของผู้รับจ้าง ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ภายใต้กรอบงานงบประมาณ
  • ติดตาม และควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่รวมและพื้นที่ย่อยต่างๆ (DMA)รวมถึงการวางแผนการสำรวจ ค้นหา ท่อแตกรั่ว
  • แก้ปัญหางานรับแจ้งท่อแตกรั่วจากผู้ใช้น้ำ/ประปา/หน่วยงานราชการ/เอกชน

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรน้ำ,โยธา,สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษา และควบคุมน้ำสูญเสีย
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และควบคุมการก่อสร้างวางท่อประปา
  • สามารถใช้โปรแกรม EPANET หรือโปรแกรมวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : กิจการประปาสัตหีบ