สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร-ซ่อมบำรุง
2 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • จัดการงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา ในทุกๆกิจการประปา ให้ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำมาตรฐานงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์แต่ละประเภท ใช้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน
  • นำข้อมูลที่ได้จากการซ่อมบำรุง มาประเมินและวิเคราะห์ผลในเชิง สถิติ และ แนวโน้ม
  • จัดการวางแผนงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา แต่ละกิจการประปา
  • การจัดการเรื่อง Spare Part List ในระบบงานซ่อมบำรุง
  • ติดตามการควบคุมการใช้พลังงาน

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานซ่อม และบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้ำประปา และอุปกรณ์ใช้งาน เช่น Pump, Pipe,  Valve ฯลฯ
  • มีความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาประเภทต่างๆ

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารอีสวอเตอร์ กรุงเทพฯ