สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

พนักงาน-การตลาด
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • รวมรวมข้อมูลด้านการตลาด ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มทิศทางตลาด และ สภาพการแข่งขัน (Competitive landscape) เพื่อนำมาวางแผนการตลาด และการเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิ่มอัตราเติบโตของยอดขาย และรวมถึงกลยุทธ์ในการชักชวนลูกค้าของคู่แข่งขันให้มาเป็นลูกค้าของตน
 • เข้าพบและนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า รวมถึงการติดตามลูกค้า
 • จัดทำสรุปประเมินผลการดำเนินการตามแผนการเข้าพบลูกค้า
 • การเข้าร่วมกิจกรรมCSRหรืออื่นๆของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องบริษัทฯ

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ธุรกิจการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี ในระบบ Water and Waste, Water Treatment, ระบบ Recycle Water 
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือสารเคมีสำหรับระบบน้ำต่างๆ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร โต้ตอบ และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ