สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

ผู้จัดการการตลาด
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • กำกับดูแลด้านการตลาดทั้งภายนอกและภายในของอค์กร คาดการณ์แนวโน้มทิศทางตลาด และ สภาพการแข่งขัน (Competitive landscape) เพื่อนำมาวางแผนการตลาดเกี่ยวกับการขายในงานระบบ          Water and Waste, Water Treatment, ระบบ Recycle Water และการเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิ่มอัตราเติบโตของยอดขาย และรวมถึงกลยุทธ์ขององค์กร

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหาร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ในด้านการบริหาร การขาย และวางแผนงานเกี่ยวกับการขายในระบบ Water and Waste, Water Treatment, ระบบ Recycle Water
  • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือสารเคมีสำหรับระบบน้ำต่างๆ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร โต้ตอบ และแก้ปัญหาได้ดี
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ