สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • กำกับดูแลการบริหารงานในสายงานปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กร ทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานบริหารกิจการประปา,ระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่า 10
  • มีประสบการณ์งานพัฒนาธุรกิจ, การตลาด, บริหารโครงการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำ มีทักษะในการวิเคราะห์
  • มีทักษะการวางแผน และการคิดเชิงกลยุทธ์
  • ความรู้ภาษาอังกฤษดีทั้งการพูด อ่าน เขียน  

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารอีสวอเตอร์ กรุงเทพฯ