สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • คิดค้นนวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยี่ใหม่ มาพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
 • พัฒนา ปรับปรุง และออกแบบ ระบบผลิต ,ระบบจ่าย , DMA, NRW
 • ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี ให้ทันสมัย
 • วิเคราะห์การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อค้นปัญหา

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Microprocessor (MCN), PCB
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Internet of Thing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Linux และ Windows รวมถึงพัฒนา Web Application 
 • มีความเข้าใจออกแบบ สร้าง และใช้งาน Relational Database และใช้คำสั่ง SQL
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud System จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Android, iOS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ