สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

พนักงานอาวุโส-ทรัพยากรบุคคล
1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • จัดทำเงินเดือนและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลาของพนักงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
 • ดูแลฐานข้อมูลพนักงานในระบบ HRIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ร่วมจัดทำข้อมูลการสำรวจค่าจ้าง และผลประโยชน์ของบริษัทฯ อื่นๆ เพื่อเทียบเคียงกับบริษัทฯ
 • ร่วมจัดทำงบประมาณ / การทบทวนงบประมาณ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ติดตามการประเมินผล KPIs & Competency และดูแลระบบการประเมินผลงานให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน 5 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทุกด้านเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะในการวางแผน และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ