สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

พนักงาน - ทรัพยากรบุคคล
2 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านสรรหาและคัดเลือก การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
    การประเมินผลการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ
  • ปฏิบัติงานด้านพนักงานสัมพันธ์ ในการสนับสนุนการสร้างความผูกพันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายบริษัทฯ เน้นการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ดูแล สวัสดิการของพนักงานตามคู่มือสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน  

คุณสมบัติ:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานทรัพยากรบุคคล, งานพนักงานสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป 
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
  • มีทักษะในการวางแผน และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ