สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร-ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี  จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต , อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ตรงในการด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำดี  หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ในงานด้านซ่อมบำรุง การจัดการพลังงาน Lean Six Sigma , PM Analysis , Safety Awareness , TPM , ISO
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี  , อ่านแบบ เขียนแบบทางไฟฟ้าได้  , ใช้โปรแกรม MS Office , MS Project , CAD , SAP ได้
  • สามารถเดินทางออกนอกพืนที่ต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานได้  , มีใบขับขี่รถยนต์

 

สวัสดิการ :
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว , ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว , ตัดแว่น , ทันตกรรม
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน


สถานที่ปฎิบัติงาน : กิจการประปาระยอง จังหวัดระยอง