สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • - มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการในสายงานวิศวกรรม บริหารโครงการ พัฒนาธุรกิจ และการตลาด  สามารถบริหารควบคุม  กำกับดูแล  และดำเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อประโยชน์    สูงสุดขององค์กร
  - หากมีประสบการณ์งานบริิหารกิจการประปา , ระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่า 10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความรอบรู้ และประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
  •     : เป็นหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า หรือ
  •     : เป็นหรือเคยเป็น ผู้บริหารขอองค์การมหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารสามระดับแรกนับจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  หรือ
  •     : เป็นหรือเคยเป็น ผู้บริหารของภาคเอกชนในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารสามระดับแรกนับจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ประจำในการบริหารจัดการองค์กรนั้น และในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง        องค์กรดังกล่าว จะต้องมีรายได้ปีใดปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 750 ล้านบาทต่อปี  โดยต้องแนบงบการเงินและโครงสร้างองค์กร  หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย
  • - วิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ รวมถึงทักษะการวางแผน และการคิดเชิงกลยุทธ์
   - มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   - มีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ บริหารตามนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี